Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Revonlahden kotikyläyhdistys ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Siikajoen kunta ja toimialue on Revonlahti.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Revonlahden kylän asumisviihtyvyyttä ja elinkelpoisuutta, asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta sekä toimia kylän edunvalvojana. Yhdistys vaalii kotiseudun kulttuuriperintöä ja lisää kotiseudun tunnettavuutta sekä järjestää kotiseututaloon toimintaa.

3§ Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia ja tapaamisia, pitää yhteyttä viranomaisiin ja tekee aloitteita kylän kehittämiseksi. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

4§ Jäsenistö

Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kaikilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

5§ Jäsenmaksu

Jäsenmaksua ei ole. Yhdistyksen toimintaa voi tukea kannatusmaksulla, jonka suuruuden syyskokous määrää vuosittain.

6§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen johtokunta niin päättää tai jos yhdistyksen jäsen sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Johtokunta kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai syyskokouksen määräämällä tavalla.

8§ Yhdistyksen kevätkokous

9§ Yhdistyksen syyskokous

10§ Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi-kahdeksan (6-8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Yhdistyksen puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10) vuoden ajan, samoin johtokunnan muuna jäsenenä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen sen jäsenen ollessa läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

12§ Tilinpäätös

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

13§ Talous

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

14§ Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15§ Yhdistyksen purkaminen

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdityksen purkamisesta.

16§ Yhdistyksen varat

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.